LEADER TK3 rendelet módosítása

Hírek - 2014-04-18
LEADER TK3 rendelet módosítása
65/2014. (IV.17.) számú MVH Közlemény az EMVA a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 91/2013. (VI. 06.) számú MVH közlemény módosításáról, valamint 64/2014. (IV.17.) számú MVH Közlemény az EMVA LEADER támogatás kifizetésének igényléséről szóló 13/2014. (I. 22.) számú MVH közlemény módosításáról

64/2014. (IV.17.) számú MVH Közlemény és 65/2014. (IV.17.) számú MVH Közlemény

65/2014. (IV.17.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 91/2013. (VI. 06.) számú MVH közlemény módosításáról

1.)  A  Közlemény  I.  „Az  intézkedésben  való  részvétel  általános  feltételei”  elnevezésű
fejezetének  „A  támogatás  igénybevételének  további  feltételei”  című  14.  pontja  az  alábbiak
szerint módosul:  
 
Módosított rendelkezés: 
„A támogatási rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint a támogatásra jogosult ügyfelek a
támogatási  rendelet  17.  §  szerint  kifizetési  kérelmet  a  Vhr.  16/B.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott  időszakoktól  eltérően  január  1.  és  június  30.,  valamint  augusztus  1.  és
december  31.  között  elektronikus  űrlapkitöltő  szolgáltatás  segítségével  előállított
elektronikus  űrlapon,  ügyfélkapun  keresztül  kell  benyújtani.  A  kifizetési  kérelmek
benyújtásának módjáról az MVH külön közleményben rendelkezik.”

 

2.)  A  Közlemény  IV.  „Az  ügyfél  kötelezettségei,  ellenőrzések”  elnevezésű  fejezetének  a
„Jogcím-specifikus  kötelezettségek”  elnevezésű  1.2.  pontjának  „Az  ügyfél  kötelezettségei”
elnevezésű 1.2.1. alpontjának harmadik bekezdését követően az alábbi új bekezdéssel egészül
ki: 

„Amennyiben a támogatási rendelet 3. § (9) bekezdése szerinti 6 hónapos, valamint a
Vhr. 24. § (1) bekezdése szerinti 9 hónapos határidő akkor telik le, amikor nem áll
nyitva  kifizetési  kérelem  benyújtási  időszak,  akkor  a  kifizetési  kérelem  benyújtására
nyitva  álló  határidőt  követően  megnyíló  első  benyújtási  időszak  megnyílásától
számított 1 hónapon belül is nyújtható be kifizetési kérelem.”

 

64/2014. (IV.17.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 13/2014. (I. 22.) számú MVH közlemény módosításáról

1.)  A Közlemény I. „A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” elnevezésű fejezetének a
„Kifizetési  kérelem  benyújtási  időszak  és  a  benyújtható  kifizetési  kérelmek  száma”  
elnevezésű 1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Módosított rendelkezés: 
„Kifizetési kérelmet a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1), (2) és (3)
bekezdése  alapján  az  adott  jogcím  vonatkozásában  a  Mezőgazdasági  és
Vidékfejlesztési  Hivatal  (a  továbbiakban:  MVH)  által  kibocsátott  –  támogatási
kérelemnek  helyt  adó,  vagy  részben  helyt  adó  –  jogerős  támogatási  határozattal
rendelkező  ügyfelek  2014.  február  1-től  május  31-ig  elektronikus  úton  jogosultak
benyújtani.  A  benyújtási  időszak  tekintetében  a  Vhr.  16/B.  §  (1)  bekezdésétől
eltérő  rendelkezés  érvényesül  a  35/2013.  (V.  22)  VM  rendelet  alapján  jogerős
támogatási  határozattal  rendelkező  ügyfelekre,  akik  2014.  február  1-től  június
30-ig  jogosultak  elektronikus  úton  kifizetési  kérelmet  benyújtani. A kiadások
minden  esetben  a  támogatási  határozattal  jóváhagyott  elszámolható  kiadások
mértékéig számolhatók el.”

 

2.) A Közlemény II. „A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok ” elnevezésű
fejezetének második és harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„A benyújtás ideje a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet és a 76/2011. (VII. 29.) VM
rendelet alapján:  
 
2014. február 1. - május 31.
 
A benyújtás ideje a 35/2013. (V. 22) VM rendelet alapján:
 
2014. február 1. - június 30.
 
A  kifizetési  kérelem  benyújtásához  Ügyfélkapu  (felhasználói  név,  jelszó)
szükséges.  Az  elektronikus  kifizetési  kérelem  benyújtás  módjáról  részletesebb
felvilágosítást  jelen  közlemény  1.  számú  mellékletét  képező  dokumentumban
talál.  

Mivel a 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet és 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet szerinti
benyújtási  időszak  utolsó  napja  munkaszüneti  napra  esik,  ezért  a  kifizetési  kérelem
legkésőbb 2014. június 2-án nyújtható be.  
Amennyiben  az  adott  ügyfélre  irányadó  kifizetési  kérelem  benyújtására  nyitva  álló
határidő  munkaszüneti  napon  jár  le,  pl.  2014.  május  17-én,  úgy  a  határidő  csak  a
következő munkanapon, jelen esetben 2014. május 19-én jár le.”

 

3.) A Közlemény V. „Kifizetési kérelemmel történő elszámolás különös feltételei” elnevezésű
fejezetének  „A  35/2013.  (V.22.)  VM  rendelet  alapján  benyújtott  kifizetési  kérelmek
vonatkozásában:” elnevezésű szakaszának első bekezdését követően az alábbi új bekezdéssel
egészül ki:

„Amennyiben  a  6  hónapos,  valamint  a  Vhr.  24. §  (1)  bekezdése  szerinti  9  hónapos
határidő akkor telik le, amikor nem áll nyitva kifizetési kérelem benyújtási időszak,
akkor a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően megnyíló első
benyújtási időszak megnyílásától számított 1 hónapon belül is nyújtható be kifizetési
kérelem.”

 

A Közlemények elérhetőek itt:

65/2014. (IV.17.) számú MVH Közlemény

64/2014. (IV.17.) számú MVH Közlemény