LEADER TK3 első kifizetési kérelem benyújtási határidő

Hírek - 2014-04-24
LEADER TK3 első kifizetési kérelem benyújtási határidő
Az első kifizetési kérelem határidőn túli benyújtása a kérelem elutasítását, továbbá a támogatási jogosultság megszüntetését vonja maga után. Az első kifizetési kérelem határidőben történő benyújtása esetén is csak akkor tekinthető teljesítettnek a feltétel, ha a benyújtott kifizetési kérelem alapján az MVH kifizetési határozatában jóváhagy nem csak egyéb elszámolható kiadást is, és a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10%-ával elszámol.

LEADER TK3 ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét, hogy a 35/2013. (V.22.) VM rendelet 3. § (9) bekezdése alapján amennyiben a támogatási határozattal jóváhagyott művelet nem kizárólag a 2. § (3) bekezdés d)-f) pontjára (d) rendezvény előkészítése és megvalósítása, e) képzés előkészítése és megvalósítása, f) tanulmánykészítés) irányul, úgy a Vhr. 24. § (1) bekezdésétől eltérően az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől (kézhezvételétől) számított hat hónapon belül a támogatási határozatban jóváhagyott - és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett - támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.

FONTOS! Az első kifizetési kérelem határidőn túli benyújtása a kérelem elutasítását, továbbá a támogatási jogosultság megszüntetését vonja maga után. Az első kifizetési kérelem határidőben történő benyújtása esetén is csak akkor tekinthető teljesítettnek a feltétel, ha a benyújtott kifizetési kérelem alapján az MVH kifizetési határozatában jóváhagy nem csak egyéb elszámolható kiadást is, és a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10%-ával elszámol.

- Építési beruházások esetén műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése kötelező.

 

LEADER Rendeletmódosítás

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése alapján:

A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kifizetési kérelmet a Vhr. (23/2007. FVM rendelet) 16/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakoktól eltérően január 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez. A kifizetési kérelem benyújtása és a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során a 13. § (2) bekezdés és a 15. § (2)–(9) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”

A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Amennyiben a 3. § (9) bekezdése szerinti 6 hónapos, valamint a Vhr. 24. § (1) bekezdése szerinti 9 hónapos határidő akkor telik le, amikor nem áll nyitva kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően megnyíló első benyújtási időszak megnyílásától számított 1 hónapon belül is nyújtható be kifizetési kérelem.”

 

Jogcím-specifikus előírások a kifizetési kérelem benyújtására vonatkozóan:

 - Amennyiben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyként (kivéve az önálló tevékenységet végző magánszemély természetes személynek, valamint a Vhr. 2. § (3) bekezdés c) pontja alapján turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím keretében falusi szálláshelyet üzemeltető természetes személynek) nyújtotta be támogatási kérelmét, akkor az ügyfélnek vállalnia kell, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, illetve ha a pályázattal érintett tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, akkor az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig felveszi az egyéni vállalkozói tevékenységei közé. Ez azt jelenti, hogy amennyiben természetes személyként pályázott, akkor az első kifizetési kérelem benyújtásáig egyéni vállalkozóvá kell válnia. Amennyiben erre nem kerül sor, akkor a benyújtott kifizetési kérelem elutasításra kerül.

- Amennyiben természetes személyként nyújtotta be támogatási kérelmét, akkor az ügyfélnek az első kifizetési kérelemhez csatolni kell az adóbejelentkezési lap másolatát.

- Amennyiben a pályázatban van rendezvény tevékenység, akkor az ügyfél köteles

* a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig az illetékes LEADER HACS-hoz megküldeni, aki köteles a honlapján történő közzétételéről gondoskodni, valamint a meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény időpontját követően legkésőbb az első olyan kifizetési kérelemmel egyidejűleg az MVH kirendeltségének megküldeni, amelyben a rendezvénnyel kapcsolatos tétel is elszámolásra kerül. Amennyiben ezen feltételeket nem teljesíti, akkor a kifizetési kérelemben jóváhagyott tételre vonatkozó támogatás mértékét az MVH 5%-kal csökkenti

* a rendezvény megtartásáról - annak lezárását követő tizenöt napon belül - írásbeli emlékeztetőt készíteni. Az emlékeztetőt a rendezvénnyel kapcsolatos tétel elszámolását tartalmazó első kifizetési kérelemmel együtt kell megküldeni az MVH kirendeltségének (Az emlékeztető tartalmazza: a rendezvény helyszínét, időpontját, a célcsoport megjelölését, a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását, legalább tíz darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett arculati elemeket bemutató dátumozott fotót, valamint az illetékes LEADER HACS-nak a rendezvényről való értesítését bizonyító meghívót és meghirdetés dokumentációt. Amennyiben az emlékeztető nélkül kerül benyújtásra a kifizetési kérelem, akkor a rendezvényhez kapcsolódó tételek elutasításra kerülnek