LEADER kifizetések igényléséről szóló közlemény módosításai

Hírek - 2014-04-24
LEADER kifizetések igényléséről szóló közlemény módosításai
64/2014. (IV.17.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 13/2014. (I. 22.) számú MVH közlemény módosításáról

LEADER Közleménymódosítás

64/2014. (IV.17.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 13/2014. (I. 22.) számú MVH közlemény módosításáról

1.) A Közlemény I. „A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei” elnevezésű fejezetének a „Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek száma” elnevezésű 1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Módosított rendelkezés:

„Kifizetési kérelmet a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1), (2) és (3) bekezdése alapján az adott jogcím vonatkozásában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2014. február 1-től május 31-ig elektronikus úton jogosultak benyújtani.

A benyújtási időszak tekintetében a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésétől eltérő rendelkezés érvényesül a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján jogerős támogatás határozattal rendelkező ügyfelekre, akik 2014. február 1-től június 30-ig jogosultak elektronikus úton kifizetési kérelmet benyújtani. A kiadások minden esetben a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el.”

 

2.) A Közlemény II. „A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok ” elnevezésű fejezetének második és harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A benyújtás ideje a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet és a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján:

2014. február 1. - május 31.

A benyújtás ideje a 35/2013. (V. 22) VM rendelet alapján:

2014. február 1. - június 30.

A kifizetési kérelem benyújtásához Ügyfélkapu (felhasználói név, jelszó) szükséges. Az elektronikus kifizetési kérelem benyújtás módjáról részletesebb felvilágosítást jelen közlemény (64/2014. (IV.17.) számú MVH Közlemény) 1. számú mellékletét képező dokumentumban talál.

Mivel a 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet és 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet szerinti benyújtási időszak utolsó napja (2014. május 31.) munkaszüneti napra esik, ezért a kifizetési kérelem legkésőbb 2014. június 2-án nyújtható be. Amennyiben az adott ügyfélre irányadó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidő munkaszüneti napon jár le, pl. 2014. május 17-én, úgy a határidő csak a következő munkanapon, jelen esetben 2014. május 19-én jár le.

 

3.) A Közlemény V. „Kifizetési kérelemmel történő elszámolás különös feltételei” elnevezésű
fejezetének  „A  35/2013.  (V.22.)  VM  rendelet  alapján  benyújtott  kifizetési  kérelmek
vonatkozásában:” elnevezésű szakaszának első bekezdését követően az alábbi új bekezdéssel
egészül ki:

„Amennyiben  a  6  hónapos,  valamint  a  Vhr.  24. §  (1)  bekezdése  szerinti  9  hónapos
határidő akkor telik le, amikor nem áll nyitva kifizetési kérelem benyújtási időszak,
akkor a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően megnyíló első
benyújtási időszak megnyílásától számított 1 hónapon belül is nyújtható be kifizetési
kérelem.”